آیا برای ثروت مند شدن باید یک ایده خاص داشت یا باور های درست