مشاهده نتیجه دوست عزیز ؛ مصطفی


ای خداوند بزرگ توراسپاس گذارم گرچه دوستی ندارم یه دوست برام گذاشتیO.C.D!!!!!! خدایا به بنده های نادانت بفهمان این بندگان جایگاه ویژه ای نزد تو دارد پس تورا با حضور قلب ،عشق میخوام!