مشاهده نتیجه دوست عزیز ؛ سکینه علیمرادی


دوره خودشناسی فوق العاده عالیه ...وقتی آموزشهارو گوش میکنم اشک از دیدگانم جاری که عمرم رو چقد بیهوده تباه کردم بدون اینکه هیچ شناختی داشته باشم از خودم ....تمرین که حقیقت آنگونه که مافکر میکنیم واقعا برای من معجزه کرد ...من از یکی از دوستانم یه کاری خواسته بودم وایشون قبول کردن انا دیدم هیچ خبری ازش نشد و گفتم دیگه بهش یاد آوری نمیکنم چون تا حالا دوبار بهش گفتم وخبری نشده ....اما افکار منفی هم از طرفی اذیتم میکردن ...تا اینکه بهشون پیام دادم و دلیل کارش رو پرسیدم ....ایشون کلی از من معذرتخواست وگفت یادش رفته اون کاررو برام انجام بده وحتی به من گفت کاش تو این مدت دوباره بهم یاد آوری میکردی .....و سریعا فرداش اون کاررو به بهترین نحو ممکن برام انجام دادو من متوجه شدم حقیقت آنگونه نبود که من گمان میکردم وحتی زمین تا آسمان با آن فرق میکرد و متوجه اشتباه خودم شدم